• آیا میخواهید که برای گسترش ارزش های جامعه باز، حاکمیت قانون و بازار آزاد در افغانستان کار نماید؟
• آیا میخواهید که برای دادخواهی از ارزش های جامعه باز در کشوری مانند افغانستان سهیم باشید؟
• آیا میخواهید به آنعده از جوانانیکه خواهان آموزش ارزش های جامعه باز و گسترش آزادی در چوکات یک جامعه اسلامی استند کمک و یاری رسانید؟
• آیا میخواهید که ما را در یکی از برنامه های علمی مان کمک و یا اسپانسر کنید؟
• آیا میخواهید که ما را در چاپ و نشر، نشرات مان یاری رسانید؟
• آیا شما خواهان آزادی و صلح در افغانستان استید؟
• و در اخیر آیا شما میخواهید به یگانه نهادیکه در افغانستان برای ارزش ها و مفکوره های جامعه باز فعالیت میکند یاری رسانید؟

اگر بله، پس لطفاً همین حالا با کمک مالی آنلاین خویش و به هر مقداری که شما خواسته باشید سهیم فعالیت های یگانه حرکت آزادی خواهانه در سطح کشور افغانستان شوید.