موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان در نظر دارد با بدست آوردن انواع کتب و نشرات تازه علمی از مجامع اکادمیک بین المللی در مسایل اقتصاد آزاد، حقوق بشر، حکومت داری خوب، حقوق بشر و سایر ارزشهای جامعه باز زمینه مطالعه محصلین و علاقه مندان موضوعات فوق را در آن مساعد سازد.

در حال حاضر کتابخانه موسسه نیز آماده پذیرفتن 20 تن از علاقه مندان در یک وقت میباشد. برخی از نشرات مجانی بشمول سی دی های علمی به زبان انگلیسی نیز برای توزیع به مهمانان در این کتابخانه موجود میباشد.

شما میتوانید فایل های PDF این کتاب ها بدون هیچ هزینه به دست آورید. ولی در صورتیکه نسخه چاپی این کتابها که توسط مؤسسه ایلسو به زبانهای محلی ترجمه گردیده است را بدست آورید، لطفاً به ایمیل آدرس AELSO@AELSO.ORG تماس حاصل نمائید.