موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان در نظر دارد با بدست آوردن انواع کتب و نشرات تازه علمی از مجامع اکادمیک بین المللی در مسایل اقتصاد آزاد، حقوق بشر، حکومت داری خوب، حقوق بشر و سایر ارزشهای جامعه باز زمینه مطالعه محصلین و علاقه مندان موضوعات فوق را در آن مساعد سازد.

در حال حاضر کتابخانه موسسه نیز آماده پذیرفتن 20 تن از علاقه مندان در یک وقت میباشد. برخی از نشرات مجانی بشمول سی دی های علمی به زبان انگلیسی نیز برای توزیع به مهمانان در این کتابخانه موجود میباشد.

 

________________________________________________________________________

 

 Common Sense Economics (What Everyone Should Know About Wealth & Prosperity)

common sense economics

 

 

 

James D. Gwartney

Richard L. Stroup

Dewight R. Lee

Printed by: AELSO. AFG

 

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

What is Seen and What is not Seen & The Law (Chosen Articles on Political Economy)

184339_127886620617061_7957251_n

 

 

 

 

 

Frederic Bastiat

Printed by: AELSO. AFG

 

 

دانلود 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morality of Capitalism

Cover of Morality of Capitalism

 

 

 

 

Edited by: Tom G. Palmer

Translated by: Bardia Gershaspi

Printed by: AELSO. AFG

 

 

 

دانلود 

 

 

 

 

 

WHY LIBERTY

Your Life | Your Choices | Your Future

why liberty

 

 

 

 

Edited by: Tom G. Palmer

Printed by: Atlas Economic Reaserch Foundation

English Version

 

 

 

 

دانلود

 

 

 

 

 

AFTER THE WELFARE STATE

Politicians Stole Your Future…. You Can Get It Back

after the welfare state

 

 

 

 

 

Edited by: Tom G. Palmer

Printed by: Atlas Economic Reaserch Foundation

English Version

 

 

 

 

دانلود