موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) یک موسسه غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی وغیروابسته بوده که به تـأسی از قا نون اساسی و قا نون موسسات غیر دولتی افغانستان بتاریخ دهم دسامبر ۲۰۰۹ به ابتکار جمعی از متخصصین افغانی و دانشمندان شنا خته شده بین المللی عرصه علوم اقتصادی و حقوقی بعد از ثبت و راجستر به شماره ۱۵۳۰ در وزارت اقتصاد دولت جمهوری افغانستان رسماً ایجاد گردیده است.

(AELSO) به این باور است که درک رابطه های علمی عمیق میان سیستم حقوقی و نظام اقتصادی این فرصت را میسر خواهد ساخت تا کمبودی ها و نا رسایی های قا نونی و اجرایی بر ملا گردیده با ارایه طرح ها ی متوازن حقوقی و اقتصادی وضعیت بهبود یافته و زمینه های بهتر رشد اقتصادی به ویژه در چو کات نظام اقتصاد آزاد میسر میگردد. از این رو این نهاد به مثابه نخستین مرکز تبادل افکار، ریسرچ، آگاهی دهی و تهیه و پخش مواد جدیدعلمی در عرصه اقتصاد بازار و مسایل حقوقی و حقوق بشری مصمم است تا به نوبه خود خدمات ارزنده ایرا در این راستا انجام دهد.

(AELSO) از بدو ایجاد خود با نهاد های معتبر بین المللی و منطقوی که در راستای ترویج ارزشهای جامعه باز چون اقتصاد بازار، حکومت داری خوب، حاکمیت قانون، حقوق بشر بشمول حقوق زنان فعالیت مینمایند همکاری های علمی را ایجاد نموده است که از جمله اینها میتوان از نهاد های زیر نام برد:

 • انستیتیوت (CATO) ایالات متحده آمریکا
 • بنیاد بین المللی تحقیقاتی اتلس (Atlas Economic Research Foundation) ایالات متحده آمریکا
 • شبکه پالیسی های بین المللی (IPN) لندن
 • شبکه بین المللی اقتصاد آزاد (The Economic Freedom of the World network) کشور کا نادا
 • انجمن تفکر آزاد (Association for Liberal Thinking ) کشور ترکیه
 • انستیتیوت اقتصاد آزاد (CAFMI) قزاقستان
 • انستیتیوت اقتصاد آزاد تاجکستان Tajikistan Free Market Center

اهداف :

 • کار در راستای معرفی بهتر و علمی اقتصاد بازار برای جامعه افغانی به ویژه برای دست اندر کاران ساحه صنعت، تجارت و نهاد های اکادمیک افغانستان .
 • ارتقای سطح آگاهی علمی افراد و نهاد های مطرح در راستای پالیسی سازی های اقتصادی در زمینه موازین اقتصاد بازار و اصلاح زیربنا های حقوقی مربوط به آن .
 • کار در راستای تقویت آگاهی مردم از موازین حقوقی.
 • تامین روابط و همکاری با نهاد های ملی و بین المللی ایکه در زمینه تامین حاکمیت قانون و انکشاف موازین حقوقی در افغانستان فعالیت مینمایند.
 • ارتقای سطح آگاهی مردم در زمینه آگاهی های حقوق به ویژه حقوق بشر مشمول حقوق زنان، کودکان، معلولین و معیوبین و قربانیان جنگها.
 • انجام ریسرچ های علمی و اکادمیک در زمینه های اقتصادی و حقوقی به شمول حقوق تعاملی.
 • تامین ارتباطات نزدیک با نهاد های پالیسی ساز به شمول پار لمان و سایر بخش های دولت بخاطر شریک سازی تحلیلها و ارزیابیهای علمی در راستای بهبود حیات اقتصادی و نظام حقوقی افغانستان.

فعالیتها :

 • چاپ و نشر کتب علمی در مسایل حقوق و اقتصاد آزاد با مشوره و همکاری نهاد های علمی و اکادمیک.
 • ترجمه کتب معتبر علمی در سا حات اقتصادی و حقوقی به ز بانهای ملی کشور از جمله زبان پشتو.
 • همکاری با دولت و موسسات غیر دولتی در راستای ریفورم قوانین، مقررات و لوایح.
 • تحقیق، ریسرچ و مطالعه موضوعات حقوقی، حقوق بشری و اقتصاد آزاد.
 • تدویر سیمینار ها، ورکشاپها و کنفرانسهای علمی، تحقیقی و آموزشی پیرا مون اقتصاد آزاد، مسایل مختلف حقوقی ،حقوق بشر و حاکمیت قا نون.
 • تدویر برنامه های تربیوی و آموزشی برای وکلاو مشاورین حقوقی در زمینه دفاع و مشوره در نهاد های قضایی و عدلی از شخصیتهای حقیقی و حکمی در سا حه اقتصاد آزاد.
 • سهمگیری در کمپاین های اقتصادی، حقوقی و حقوقی بشری برای جلب سرمایه گذاری و انکشاف حقوق، حقوق بشر و فقر زدایی.
 • آموزش موازین قانونی برای هموطنان برای ارتقای فهم و دانش حقوقی آنان
 • چاپ رسالات، کتب، بروشور ها، تهیه بر نا مه های آگاهی دهی علمی و تحلیلی از طریق رسانه های جمعی .

 

برای بازدید از لیست مکمل اعضای بورد مشاورین ما  اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

ویدیوی کوتاه از معرفی موسسه ایلسو