اکنون میتوانید برای چهارمین دور کلپ آموزشی حقوق بشر درخواست شمولیت دهید!‌

قرار است برای چهارمین بار موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان  و  نهاد حرکت سفید در همکاری با کمیسون مستقل حقوق بشر، پوهنتون دنیا و نهاد های معبتر اکادمیک بین المللی کلپ آموزشی علمی مباحث حقوق بشری را برای إرتقای ظرفیت فعالین و مدافعین حقوق بشر، قاضی صاحبان، خبر نگاران و فعالین مدنی بشمول محصلین پوهنتون ها دایر نماید.

 

برای معلومات بیشتر و اشتراک در این دور کلپ آموزشی حقوق بشر لطف نموده اینجا را کلیک کنید.