موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان با ایجاد شبکه های رضاکار اعم از محصلین، فعالین اجتماعی و جامعه مدنی، اساتید دانشگاه، اعضای پارلمان و شورا های ولایتی، نهاد های تحقیقاتی، تحلیلگران امور اقتصادی و حقوقدانان میخواهد در زمینه رشد افکار عامه در انکشاف و ترویج ارزشهای جامعه باز مانند اقتصاد بازار حکومت داری خوب، حاکمیت قا نون، حقوق بشر و فرصت های مساوی گا مهای عملی و موثری را برداشته باشد.

این شبکه ها با تدویر گرد همآیی های تحلیلی و آگاهی دهی میتوانند ظرفیت های موجود اجتماعی را در زمینه انکشاف دهند.

در رأس هریک از شبکه های رضاکار در مرکز وولایات افراد ایکه از صلاحیت های علمی و اجتماعی لازم بر خوردار اند قرار داشته و برای رسیدن به اهداف استراتی‍‍‍‍ژیک نهاد با هم مشترکاً کار مینمایند.

 

رضا کاران:

رضا کاران شامل تمام کسانیست که در بر نا مه های آموزشی و تحلیلی موسسه مطالعات شرکت جسته با اهداف استراتیژیک آن موافقت داشته ودر راه گسترش اهداف موسسه با آن بطور داوطلبانه همکاری مینمایند.

این رضاکاران بشمول محصلین پوهنتون ها وسایر موسسات تحصیلی و تعلیمی ،‌ژورنالیستان، پالیسی سازان، اعضای نهاد های مدنی، کارمندان دولتی و سایر علاقه مندان مباشند.

 

شبکه ژورنالیستان:

موسسه مطالعات با درک نقش فعال و سازنده رسانه هادر تنویر افکار عامه ، از همکاری شبکه وسیعی از ژورنالیستان که علاقه مند موضوعات مرتبط به مسایل ارزشهای جامعه باز و اقتصاد آزاد میباشند برخوردار بوده فرصت های لازم ارتقای ظرفیت ایشان را پیرامون مسایل فوق در چوکات بر نامه های خود فراهم میسازد.

 

شبکه بازارگانان:

از آنجائیکه نقش بازرگانان در رشد اقتصادی افغانستان کاملاً مبرهن بوده، موقعیت جغرافیای این کشور فرصت های مناسب ایرا برای تورید و ترازیت کالا به کشورهای جنوب شرق آسیا، آسیای میانه و سایر نقاط جهان فراهم ساخته است، ضرور است تا ایشان از حداقل موازین تجارت بین المللی، قوانین تجارتی، میثاق های بین المللی عرصه تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری آگاهی داشته باشند.

موسسه مطالعات میکوشد تا با ایجاد شبکه بازرگانان زمینه های آگاه سازی آنان را با تدویر جلسات، ورکشاپ ها، سیمینارها، چاپ بروشرها، و سایر انواع نشرات در موارد فوق به شمول شریک سازی تجارب سایر کشورها با آنان مهیا سازد.

 

شبکه حقوق بشر :

حقوق بشر به مثابه موازین پذیرفته شده بین المللی که آزادی ها ی فردی و مسوولیت های اجتماعی انسانها را در همه جوامع انسانی به رسمیت میشناسد تمام دولت ها را ملزم ساخته است تا همواره آنرا به حیث یک ارزش جهان شمول و فرا مرزی در عرصه های مختلف حیات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، مدنی و سیاسی شهروندان رعایت و احترام نمایند.

(AELSO) در کنار سایر نهاد های فعال در زمینه حقوق بشر با متشکل ساختن شبکه فعالین حقوق بشری افغانستان سعی می ورزد با راه اندازی بر نامه های آموزشی و ارتقای آگاهی دهی عامه روی آموزه های حقوق بشر به ویژه در تلفیق با دیدگا ه ها و رویکرد های اسلامی و فرهنگ سالم اجتماعی، مردم را از حقوق بشری شان آگاه سازد.

در این راستا حقوق کودکان، زنان، معیوبین و معلولین در رأس بر نامه های این نهاد قرار دارد.

شبکه های حقوق بشر (AELSO) عمدتاً متشکل از علمای دینی، استادان، حقوق دانان، معلمین ،جوانان، بشمول متعلمین، محصلین، ژورنالیستان، نویسندگان،هنرمندان، فعالین اجتماعی، مدافعین حقوق بشر و سایر علاقه مندان میباشند که با درک ارزش و جایگاه حقوق بشر با سهمگیری در بر نا مه های آموزشی موسسه از آن مستفید گردیده و به طور داو طلبانه در فعالیتهای آگاهی دهی آن فعالیت مینمایند.

(AELSO) در نظر دارد از نخبه ترین اعضای شبکه های حقوق بشری خویش حین اجرای بر نامه های پروژه وی آگاهی دهی، ریسرچ های علمی، تریننگ های آموزشی و کمپاین های اجتماعی استفاده نموده زمینه های مشروع کار در بدل پرداخت حق الزحمه را برای ایشان فراهم آورد.

 

 

شبکه محصلین:

شبکه محصلین و دانش پژو هان (AELSO) متشکل از جوانان محصل  پوهنتون ها ی مرکز وولایات و متعلمین ایست که به طور رضا کارانه وبا علاقه مندی به موضوعات مورد علاقه ایلسو  در مجالس علمی آن اشتراک ورزیده از مزایای علمی آن استفاده مینمایند. عمده ترین هدف از تشکیل این شبکه فراهم سازی زمینه های سالم آموزشی برای جوانان در موضوعات حقوق بشری ، ارزش های جامعه باز و اقتصاد آزاد میباشد .

شبکه  های محصلین  ایلسو ابتدا در مرکز ایجاد شده و بعدا به ولایات نیز امتداد مییابد. برای انکشاف این شبکه ها ایلسو در نظر دارد تا با گسترش روابط علمی با نهاد های مماثل  ملی و بین المللی زمینه های تبادل افکار میان جوا نان را در سطح منطقه و جهان با را ه اندازی ورکشا پ هاو گرد همآیی های منطقه وی  انکشاف دهد.

محصلین علاقه مند میتوانند برای مزید معلو مات شان با ایمیل آدرس ذیل تماس حاصل نمایند: [email protected]