کلپ آموزشی حقوق بشر

برای همه مبرهن است که آموزش موازین حقوق بشر، ظرفیت ها  را ارتقاء می بخشد  و از نفض موارد حقوق بشری در جامعه کاسته میشود.

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان با راه اندازی برنامه های آموزشی حقوق بشر برای فعالین جامعه مدنی، ژورنالیستان، تاجران، محصلین و اعضای  نهاد های اکادمیک میخواهد سهم ارزنده یی را در آگاهی و بلند بردن سطح دانش حقوقی آنها ایفا نماید.

برای معلومات بیشتر و شرکت در این کلپ آموزشی حقوق بشر اینجا را کلیک کنید!