مناسبت ها

 

 

AELSO  نشست ها و گرد همآیی های مختلفی را برای تحقق اهداف و ماموریت خویش در نظر دارد . مهمترین گرد همآیی های موسسه قرار ذیل است :

 

 • ورکشاپ های آموزشی موازین اقتصاد آزاد
 • ورکشاپ های آموزشی موازین حقوق بشر
 • ورکشاپ های آموزشی موازین حقوقی
 • کنفرانس های علمی
 • نشست های تبادل افکار جوانان روی ارزشهای جامعه باز
 • تریننگ های آموزشی در موضوعات  حقوق بشری و اقتصاد آزاد
 • بر نامه های تبادل افکار جوانان میان کشور های منطقه روی ارزشهای جامعه باز
 • بر نامه های تبادل افکار جوانان موسسات تحصیلات عالی  روی ارزشهای جامعه باز
 • تدویر میز های گرد رادیویی و تلویزیونی
 • محافل راه اندازی چاپ کتب علمی در موضوعات اقتصاد آزاد و حقوق
 • محافل راه اندازی راپور های ریسرچ های علمی تحقیقی روی موضوعات اقتصادی و حقوقی
 • بر نا مه های را دیویی روی موضوعات آگاهی عامهپیرا مون مسایل  مختلف حقوقی ، حقوق بشر بشمول  حقوق زنان ، حقوق اطفال و معیوبین و معلولین .
 • کورس های آگاهی دهی از موضوعات ژورنالیزم و حقوق ، اقتصاد و حقوق ، حقوق بشر
 • بر نامه های ارسال جوانان شایسته به سیمینار های منطقه وی وبین المللی پیرامون موضوعات کاری موسسه

 

برای معلومات و سوالات خویش میتوانید با ما در تماس شوید: [email protected]